Login

Kasutustingimused

Käesoleval leheküljel on kirjas tingimused veebilehe www.cdkglobal.ee („veebileht”), mida haldab ettevõte CDK Global (Eesti) OÜ.(„CDK”), kasutamiseks. Palun lugege käesolevaid kasutustingimusi enne veebilehe kasutamist hoolikalt. Veebilehte kasutades nõustute vaikimisi käesolevate kasutustingimustega ning nõustute neid täitma. Kui te käesolevate kasutustingimustega ei nõustu, peate veebilehe sulgema.

Teie juurdepääs veebilehele

Kõnealune veebileht on mõeldud ainult teabe esitamiseks Käesolevaga nõustute, et teil ei ole lubatud kõnealuse veebilehe sisu mingil viisil muuta, modifitseerida, teisaldada, lisada, kustutada ega muidu rikkuda; ühtlasi ei ole teil lubatud kõnealusel veebilehel sisalduvat tarkvara, autoriõiguste või kaubamärkidega kaitstud materjale, ärisaladusi või muud ärisaladuse alla kuuluvat teavet pöördkompileerida, pöördprojekteerida, pöördassembleerida ega seadusvastaselt kasutada või lühendada.

Kõnealuse veebilehe kaudu juurdepääsetavaid materjale võib kuvada, alla laadida ja printida ainult isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks. Kõnealuseid materjale ei tohi mingil viisil muuta.  Kui prindite, kopeerite või laete mõne kõnealuse veebilehe osa käesolevate kasutustingimuste vastaselt alla, kaotate kohe õiguse veebilehe kasutamiseks ning peate CDK nõudmisel kõik materjalidest tehtud koopiad tagastama või hävitama.
Kui valite või saate kõnealuse veebilehe kasutamiseks kasutajakoodi, parooli või muud andmed, peate neid andmeid konfidentsiaalseks pidama ega tohi neid kolmandatele osapooltele avaldada. CDK-l on õigus tühistada teie valitud või CDK-lt saadud kasutajakood või parool, kui olete CDK arvates rikkunud mõnda käesolevate kasutustingimuste punkti.

Intellektuaalomandiõigused

Kõik kõnealuse veebilehe ja sellel avaldatud materjalide intellektuaalomandiõigused kuuluvad CDK-le või tema sidusettevõtetele.  Need materjalid on kaitstud kogu maailmas kehtivate autoriõiguse ja intellektuaalomandiõiguse seadustega.  Kõik need õigused jäävad nende omanikele.
„CDK”, „CDK”, „AutoMaster”, „AutoLine”, „iLearn@CDKGlobal”, „Kompact” ja teised kõnealusel veebilehel kasutavad märgid on registreeritud kaubamärgid mis kuuluvad CDK-le või tema sidusettevõtetele Eestis ja teistes riikides.

Kõnealuse veebilehe ja käesoleva lepingu tingimuste muudatused

CDK kavatseb veebilehte korrapäraselt ajakohastada ning võib selle sisu igal ajal muuta. Vajadusel võib CDK veebilehe ajutiselt või määramatuks ajaks sulgeda. Kõnealusel veebilehel olevad materjalid võivad igal ajal aeguda ning CDK ei ole kohustatud neid ajakohastama.

CDK võib käesolevaid kasutustingimusi igal ajal muuta käesolevat lehekülge muutes. Soovitame käesolevat lehekülge aeg-ajalt kontrollida, et ennast muudatustega kurssi viia, kuna need muudatused on teile siduvad. Mõned käesolevas lepingus kirjasolevad sätted võivad alluda mujal kõnealusel veebilehel kirjasolevatele sätetele või märkustele.

Vastutus

Kõnealusel veebilehel kuvatav materjal esitatakse põhimõttel „on nagu on” ilma mingite selle täpsuse tagatiste, tingimuste, lubaduste ega garantiideta. Käesolevaga loobuvad CDK ja tema sidusettevõtted selgesõnaliselt igasugustest veebilehe sisust järelduda võivatest tingimustest, lubadustest, garantiidest ja muudest väidetest seadustes lubatud maksimaalsel määral.

Käesolevaga loobuvad CDK ja tema sidusettevõtted selgesõnaliselt igasugusest vastutusest igasuguste võimalike otseste, kaudsete või kaasnevate varaliste või mittevaraliste kahjude eest, mis ükskõik millisele kasutajale võivad tekkida seoses kõnealuse veebilehe või sellega seotud veebilehtede või sellel sisalduvate materjalide kasutamise, kasutamise võimatuse või kasutamise tulemustega, muu hulgas vastutusest järgmiste kahjude eest: sissetuleku või tulu kaotus; käibe kaotus; kasumi või lepingute kaotus; prognoositud säästude kaotus; andmete kaotus; usalduse kaotus; haldus- või kontoritööle raisatud aeg; ning muude ükskõik mis põhjusel tekkida võivate ükskõik missuguste varaliste või mittevaraliste kahjude eest, mille põhjuseks võib olla lepinguliste kohustuste rikkumine (hõlmab hooletust), lepingu tingimuste rikkumine või muu põhjus, isegi kui see põhjus on meile eelnevalt teada.

See ei mõjuta CDK vastutust CDK hooletusest põhjustatud surma või kehavigastuste eest ega muid vastutusi, millest kehtivate seaduste kohaselt ei saa loobuda või mida ei saa piirata.

eid ja teie kõnealuse veebilehe külastamist puudutavad andmed CDK võib koguda ja töödelda kasutajate andmeid vastavalt meie privaatsuspõhimõtetele, mille koopia on kättesaadav meie veebilehel.  Kõnealust veebilehte kasutades nõustute nende andmete kogumise ja töötlemisega ning kinnitate, et teie sisestatud andmed on õiged.

Toodete ja teenuste kasutamine

Kõnealuse veebilehe külastamise tulemusel sõlmida võidavad toodete või teenuste kasutamislepingud alluvad CDK üldistele kasutustingimustele, mis tehakse teile lepingu sõlmimisel kättesaadavaks.

Veebilehe linkide esitamine

Võite esitada kõnealuse veebilehe avaleheküljele viivaid linke tingimusel, et nende linkide esitamine on õiglane ja seaduslik ning ei kahjusta CDK mainet ega kasuta seda ära, kuid linke ei tohi esitada viisil, mis viitaks teie seotusele CDK-ga või CDK heakskiidule või soosingule juhul, kui seda tegelikult pole. Kõnealust veebilehte ei tohi esitada ühegi teise veebilehe raames; lisaks ei tohi esitada linke ühelegi teisele kõnealuse veebilehe osale peale avalehekülje. CDK jätab endale õiguse igal ajal etteteatamata linkimisõigused tühistada.

Kõnealusel veebilehel olevad välislingid

Kõnealusel veebilehel on linke, mis viivad kolmandate osapoolte veebilehtedele ja materjalide juurde.  CDK-l ei ole nende veebilehtede ja materjalide üle mingit voli ega tunnista mingit vastutust nende eest ega nende kasutamisest teile tekkida võivate varaliste või mittevaraliste kahjude eest.  

Kohtute pädevus ja kehtivad seadused

Soome kohtutel on ainupädevus igasuguste kõnealuse veebilehe kasutamisest tulenevate või sellega seotud pretensioonide üle, kuid CDK jätab endale õiguse hageda teid käesolevate kasutustingimuste rikkumise eest teie elukohariigis või muus asjakohases riigis. 

Käesolevad kasutustingimused ja neist või nendega seoses või nende objekti või ülesehitusega seoses tekkida võivad vaidlusasjad või pretensioonid (muu hulgas lepinguvälised vaidlusasjad või pretensioonid) kuuluvad Eesti seaduste ja kohtute pädevusse ning neid tõlgendatakse vastavalt Eesti seadustele ja kohtupraktikale.